Skip to main content

Pomôžte aj vy zažiariť tým, ktorí sa rozdávajú pre druhých

Vyberte podľa vás tú najlepšiu spomedzi nominovaných organizácií na Cenu Nadácie Orange. A môžete aj zažiť atmosféru galavečera.

Nominované organizácie

Komunitný rozvoj

 • kRaj, o. z.

  Občianske združenie kRaj spája laikov a odborníkov so záujmom o včelárstvo v Malohonte a Novohrade.

  Naším heslom je "O včelách vieme VČELYčo a radi sa o to delíme". A delíme sa už celých 10 rokov. Aktivity realizujeme predovšetkým v regióne Malohont a Novohrad. Naším cieľom je spájať komunitu laikov a odborníkov so záujmom o včelárstvo a záchranu opeľovačov, ktoré čelia celosvetovému úhynu. Výnimočnosťou je, že zapájame do včelárenia aj komunity, ktoré by ste podľa stereotypov pri včelách nečakali: ľudia s mentálnym, alebo fyzickým hendikepom a ľudia z marginalizovaných skupín.

827 hlasov
 • Ráčik, o. z.

  Ráčik sa už takmer 13 rokov snaží, aby sa v mestskej časti Bratislava Rača žilo lepšie.

  Ráčik sa už takmer 13 rokov snaží, aby sa v mestskej časti Bratislava Rača lepšie žilo rodinám s deťmi, ale aj ostatným obyvateľom. Ráčik začínal, ako bežne materské centrum, ale rokmi vyrástol a rozbehol množstvo unikátnych komunitných aktivít. Založili sme prvú komunitnú záhradu Krasňanský zelovoc, zorganizovali mnoho brigád, opravili ihrisko, pripravili desiatky aktivít z ktorých sa už stala tradícia. V spolupráci s ďalšími lokálnymi organizáciami budujeme nové komunitné centrum pre mladých a popritom samozrejme zabezpečujeme bežnú činnosť rodinného centra, ako sú herne, tvorivé dielne, prednášky, cvičenia, záujmové krúžky, diskusie, služby pre rodiny s deťmi. Ráčik hýbe naším sídliskom.

187 hlasov
 • Slovenský skauting, 21. zbor Korčín ...

  Okrem rozvoja mládeže sa zbor zapája aj do organizácie lokálnych podujatí.

  Náš skautský zbor je jedným z 80-tich skautských zborov, ktoré sú združené v organizácii Slovenský skauting. V obci Zvolenská Slatina fungujeme od roku 1937. Patríme aj do svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS. Za toto obdobie sme umožnili okúsiť chuť skautingu viac ako 600 deťom a mladým ľuďom. V súčasnosti náš dobrovoľnícky tím tvorí 16 mladých ľudí vo veku 14 – 30 rokov. Pravidelne cez týždeň v popoludňajších hodinách organizujeme pre 30 detí z miestnej komunity skautské družinovky a raz za mesiac chodíme na víkendové výlety do prírody a na chaty. V lete tiež organizujeme dvojtýždenný skautský tábor vo voľnej prírode. Každoročne sa zapájame aj do organizovania podujatí pre verejnosť v spolupráci s ďalšími organizáciami v našej obci ako napríklad deň detí, slatinský jarmok a ďalšie.

874 hlasov
 • Sine Metu, o. z.

  Združenie, ktoré podporuje účasť mládeže na živote komunity a riešenie jej problémov.

  Občianske združenie Sine Metu je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb. Cieľom združenia je rozvíjanie aktívnej účasti mládeže na živote komunity a riešenie súčasných problémov mladých ľudí, podporovať kultúru, vzdelanosť, tvorivosť mladých, rozvíjať občiansku spoločnosť formou organizácie a realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít. Združenie vytvára materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb predovšetkým mladých ľudí najmä vďaka organizovaním kultúrnych podujatí, letných univerzít.

932 hlasov
 • Spoločnosť At Home Gallery ...

  Poskytuje priestor bývalej šamorínskej synagógy na umeleckú tvorbu a jej prezentáciu.

  At Home Gallery je jedinečná tým, že poskytuje priestor bývalej šamorínskej synangógy na samotnú umeleckú tvorbu a jej prezentovanie. Je miestom stretávania sa umelcov aktívnych v rôznych umeleckých žánroch, je kultúrnym stánkom s celoslovenským a celospoločenským významom. Priestor má atmosféru otvorenosti potrebnú na uskutočnenie výstav, koncertov, konferencií a seminárov, prekračovania hraníc kultúrnych identít. Hlavná idea miesta je otvorenosť, spájanie ľudí a komunikácia, ktorá sa prenáša aj do každodenného života obyvateľov mesta. At Home Galery má dvere stále otvorené, sú tu vítaní ľudia všetkých vekových kategórií, národností a vierovyznania. At Home Gallery bola v roku 2000 správnou radou bratislavskej Nadácie Sándora Máraiho ocenená za svoju činnosť Cenou za otvorenú Európu a v roku 2016 Cenou Pro Urbe mesta Šamorín.

229 hlasov

Vzdelávanie

 • Nadácia Milana Šimečku

  Inštitúcia, ktorá aktívne podporuje vzdelávanie o demokracii, kultúre a tolerancii.

  Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom v bývalom Československu. Krátko po jeho smrti sa v roku 1991 jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k vzdelávaniu o demokracii, kultúre, tolerancii a občianskej spoločnosti. V súčasnosti sa nadácia venuje trom hlavným témam: Pamäť, Rozmanitosť, Inklúzia.

 • Slovenský Skauting, o. z.

  Slovenský skauting vzdeláva a vychováva deti aj mládež pomocou zážitkovej pedagogiky.

  Slovenský skauting je zameraný na neformálne vzdelávanie a výchovu detí a mládeže, pričom využíva špecifickú metodiku, učenie sa činnosťou a zážitkovú pedagogiku. Výnimočnou črtou je kontinuita vzdelávania pre všetky vekové kategórie v rozmedzí 6 - 26 rokov a tiež komplexné zabezpečenie vzdelávania vo vnútri organizácie, a to vďaka systematickému vzdelávaniu starších členov, ktorí odovzdávaju poznatky mladším. Špecifikom vo vzdelávaní sú aj rôzne vzdelávacie kurzy zamerané ako na soft ako aj hard skills, tzv. voľné moduly.

3949 hlasov
 • POST BELLUM SK, o. z.

  POST BELLUM skúma, ako sa Čechom a Slovákom žilo v spoločnom štáte a vzdeláva mládež.

  Sme slovenskou partnerskou organizáciou českej verejne prospešnej spoločnosti Post Bellum. Naším spoločným záujmom je skúmať z rôznych perspektív, ako sa Čechom a Slovákom žilo v spoločnom štáte, a následne výsledky tohto skúmania pretaviť do vzdelávacích a osvetových aktivít. Zaujímajú nás pohľady na dejiny z rôznych strán. Každý príbeh pamätníka rozpráva o dilemách, ktorým museli naši rodičia, starí rodičia a prarodičia čeliť – a stavia nás pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Do spomenutých aktivít na princípe zážitkového vzdelávania intenzívne zapájame žiakov a študentov stredných aj vysokých škôl. Takisto spoluorganizujeme vzdelávaciu súťaž "Príbehy 20. storočia" pre žiakov základných, stredných škôl a pre dospelých, ktorou motivujeme verejnosť zapojiť sa do pátrania po zaujímavých príbehoch vo svojom okolí.

3801 hlasov
 • Detský čin roka, o. z.

  Realizuje projekt Detský čin roka, netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy.

  Naše OZ každoročne realizuje jedinečný a originálny projekt Detský čin roka ako školský projekt zameraný predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. Na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube učitelia s deťmi čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Každý rok sa do projektu zapojí okolo 700-800 škôl.

85 hlasov
 • Beni klub, o. z.

  Klub sa zoznamuje deti s čo najväčším počtom športov,aby si mohli vybrať ten najvhodnejší.

  Športový klub BENITIM vyvinul v roku 2010 celoročný športový program ŠPORTmaniak, ktorý vytvoril priestor na športovanie detí s priemerným výkonom, 90% detskej populácie. Cieľom programu je zoznámiť deti s čo najväčším počtom športov a umožniť im tak vybrať si ten najvhodnejší. Na záver kurzu rodič obdrží športový profil dieťaťa odporúčajúci najvhodnejšie športy. Náš zámer sme rozšírili v roku 2015 psychologický ŠPORT www. Tento www exaktne zisťuje, ktoré športy vyhovujú danostiam a osobnosti dieťaťa najviac.

271 hlasov

Sociálna inklúzia

 • Rada pre poradenstvo v sociá...

  Rada pre poradenstvo v soc. práci pomáha ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a seniorom.

  Rada pre poradenstvo v soc. práci (RPSP) vznikla v roku 1990 a naším cieľom je hľadať spôsoby pomoci ľuďom so špeciálnymi potrebami, v nepriaznivej životnej situácii a seniorom. RPSP pôsobila a aj v súčasnosti pôsobí pri uskutočňovaní zmien v živote ľudí so špecifickými potrebami formou osobných kontaktov, na konkrétnych akciách, seminároch, školeniach, konferenciách a sprostredkúva nové poznatky z práce s nimi u nás a v zahraničí aj formou odborného časopisu INTEGRÁCIA. V roku 1996 RPSP rozšírila svoju prácu o nové cieľové skupiny: starších občanov a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. V roku 1997 sa z iniciatívy RPSP otvorilo bakalárske, diaľkové štúdium "sociálnej práce so zameraním na špecifické pedagogické problémy" na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

84 hlasov
 • Mestské divadlo Divadlo z Pasáž...

  Prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

  Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, od 2010 aj mestské, ktoré začalo pred 22. rokmi pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vykonáva divadelnú činnosť a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity smerujúce k znevýhodneným skupinám obyvateľstva na SK, aj v zahraničí. Ako mestské divadlo cítime zodpovednosť za kultúru v meste Banská Bystrica. Preto sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré sú obohacujúce pre širokú verejnosť v meste. Okrem hrania divadelných inscenácií preto realizujeme rôznorodé aktivity, ktoré poskytnú širší kultúrny záber pre obyvateľov mesta.

215 hlasov
 • Liga proti rakovine SR, o. ...

  Prioritnou aktivitou združenia je pomoc onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym.

  Sme občianske združenie Liga proti rakovine (LPR) a náš primárny cieľ, ktorý denne napĺňame, je POMOC ONKOLOGICKÝM PACIENTOM, ICH RODINÁM A BLÍZKYM. Rakovina so sebou prináša ťažkosti v rôznych oblastiach života človeka. Zmena sociálneho statusu spôsobuje nielen fyzickú, ale aj psychickú a emocionálnu nerovnováhu, vypätie, liečebné postupy vyvolávajú v človeku často strach a úzkosť. LPR prostredníctvom svojich programov pomáha pacientovi vyrovnať sa s neistotou, s diagnózou. Pri nezvládaní záťaže môže pacient pociťovať stav sociálneho vylúčenia. LPR ponúka pacientovi podporu pri opätovnom zaradení do sociálnych rolí a do života. Výsledkom našej práce je úspešná adaptácia na situáciu, v ktorej sa človek ocitol a stabilizácia jeho sociálnych sietí.

720 hlasov
 • PRIMA, o. z.

  Prispieva k riešeniu drogovej problematiky s dôrazom na redukciu požiadavky po droge.

  OZ PRIMA je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je prispieť riešeniu drogovej problematiky, a to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti redukcie požiadavky po droge. PRIMA od svojho vzniku v roku 1998 až doteraz pôsobí v problematike drogových závislostí a to predovšetkým v oblasti “harm reduction” - súboru praktických stratégií znižujúcich negatívne dôsledky užívania drog, ktoré zažívajú jednotlivci a komunity. Tento prístup realizujeme formou terénnej sociálnej práce a formou nízkoprahového kontaktného centra. Máme tiež druhý streetwork na Slovensku a prvé kontaktné centrum pre užívateľov drog a ľudí pracujúcich v sexbiznise (2005). V poslednom obdobi sa zameriavame na rodovo citlivý prístup v drogových službách, osobitne sa venujeme tehotným ženám a matkám s deťmi do 10 roku života, ktoré sa ocitli na ulici.

216 hlasov
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov ...

  Organizácia muskulárnych dystrofikov združuje ľudí s nervovosvalovými ochoreniami.

  Sme jediná špecifická organizácia na Slovensku, ktorá združuje deti a dospelých ľudí s nervovosvalovými ochoreniami, najmä svalovou dystrofiou. Adresne a komplexne pomáhame našim členom viesť v čo najväčšej miere nezávislý a plnohodnotný život. Našou víziou je rovnocenné zapojenie ľudí s rozsiahlym postihnutím a imobilitou do slovenskej spoločnosti.

340 hlasov

Ako to funguje

organizácia, ktorá získa najväčší počet hlasov, získa Cenu verejnosti a finančnú podporu vo výške 2000 €

hlasovať môžete iba za jednu organizáciu, a to do 16. 5. 2017

jeden z hlasujúcich získa pozvánku pre 2 osoby na slávnostný galavečer odovzdávania Ceny Nadácie Orange 2016

Submarine

O Cene Nadácie Orange 2016

Cena Nadácie Orange je prestížne ocenenie, ktoré mimovládnym organizáciám udeľujeme od roku 2009. O Cenu sa môžu uchádzať výnimočné mimovládne organizácie dlhodobo pôsobiace v jednej zo strategických oblastí Nadácie Orange, v ktorej dosahujú významné výsledky a pozitívne zmeny.

Touto formou im vyslovujeme verejné uznanie za líderstvo, odvahu, dlhodobé pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venujeme: vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia.

Preles, o.z.
Žilina
www.preles.sk
560 hlasov
Pridajte hlas projektu