Skip to main content

Urobte dobrý skutok aj vy a hlasujte za tých, ktorí ich robia denne

Vyberte podľa vás tú najlepšiu spomedzi nominovaných organizácií na Cenu Nadácie Orange. A môžete aj zažiť atmosféru galavečera.

Nominované organizácie

Komunitný rozvoj

 • Dlhovekosť, o. z.

  Vytvára bezpečné a podnetné prostredie pre deti, mládež, rodiny aj širokú verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života

  a aktívneho zapájania ľudí do ochrany životného prostredia. Taktiež podporuje uchovávanie miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva.

990 hlasov
 • SOSNA, o. z.

  Dlhodobo a systematicky posilňuje aktívne zapájanie a interakcie komunít vrátane zraniteľných cieľových skupín do vytvárania estetických,

  funkčných a ekologických komunitných priestorov. Svojimi aktivitami tiež podporuje miestnu udržateľnosť a dobrovoľníctvo.

91 hlasov
 • Different-o. z.

  Systematicky rozvíja kultúrne a komunitné aktivity v Bardejove a okolí, rozvíja dobrovoľníctvo, mobilizuje k aktívnemu zapájaniu rôznych

  cieľových skupín do identifikácie ich potrieb a prináša množstvo aktivít v priestore predtým dlhodobo opustenej Hornej Bašty.

335 hlasov
 • V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

  Inštitút dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi v regióne Orava a prispieva k posilňovaniu ich aktívneho záujmu o život komunity

  a tým aj k udržateľnému rozvoju regiónu. Rôznorodosť jeho aktivít vytvára podporné prostredie, ktoré zároveň rozvíja potenciál oravskej mládeže.

2176 hlasov
 • Alter Nativa, o. z.

  Dlhodobo pracuje v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja lokálnej komunity. Využíva princípy permakultúry,

  systematicky vzdeláva a šíri povedomie o technológiách šetriacich životné prostredie a aktívne zapája miestnu komunitu do riešenia otázok udržateľného rozvoja.

666 hlasov

Vzdelávanie

 • Junior Achievement Slovensko

  Systematicky pracuje v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov základných a stredných škôl

  formou zážitkového vzdelávania. Veľký dôraz kladie napríklad na etické aspekty podnikania.

667 hlasov
 • INESS-Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

  Inštitút dlhodobo prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom informovania

  a vzdelávania verejnosti v oblasti ekonomiky, fungovania štátu, presadzovania kritického myslenia a overovania faktov a výrokov.

363 hlasov
 • Krúžky v škole, o. z.

  Kvalitne a systematicky rozvíja rôznorodé a zmysluplné voľnočasové činnosti detí priamo v školskom prostredí.

  Využíva individuálny prístup, ktorý reflektuje jedinečnosť každého dieťaťa.

1026 hlasov

Sociálna inklúzia

 • Združenie sclerosis multiplex Nádej

  Dlhodobo sa venuje zvyšovaniu kvality života osôb so sklerózou multiplex. Poskytuje komplexné služby,

  zlepšuje podmienky pre plnohodnotný život pacientov v rodine, zvyšuje ich príležitosti a venuje sa vzdelávaniu vedúcemu k inkluzívnej spoločnosti.

1008 hlasov
 • Centrum Slniečko, n.o.

  Centrum dlhodobo a systematicky pracuje a poskytuje komplexné služby v oblasti prevencie, ochrany a pomoci týraným,

  sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách.

202 hlasov
 • Detský fond Slovenskej republiky

  Profesionálne a dlhodobo pracuje v oblasti ochrany práv detí, rizikových cieľových skupín a rodín v sociálne

  znevýhodnenom prostredí, ktorým poskytuje bezpečný priestor na rozvoj a realizáciu. Venuje sa aj prevenčným, vzdelávacím a poradenským službám.

125 hlasov
 • SVETIELKO POMOCI, n.o.

  Organizácia pomáha zvyšovať kvalitu života rodín, ktoré v dôsledku diagnostikovaného onkologického ochorenia dieťaťa

  musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom. Poskytuje informácie, psychologickú a sociálnu podporu aj praktickú pomoc.

1950 hlasov
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

  Združenie sa venuje vzdelávaniu a sociálnym službám pre ľudí s mentálnym postihnutím na systémovej úrovni.

  Snaží sa o zvyšovanie kvality života ľudí s mentálnym postihnutím a posilňovanie celospoločenskej odbornej diskusie v oblasti potrieb ľudí s mentálnym postihnutím.

409 hlasov

Ako to funguje

organizácia, ktorá získa najväčší počet hlasov, získa Cenu verejnosti a finančnú podporu vo výške 2000 €

hlasovať môžete iba za jednu organizáciu, a to do 24. 5. 2018

jeden z hlasujúcich získa pozvánku pre 2 osoby na slávnostný galavečer odovzdávania Ceny Nadácie Orange 2017

Cena Nadaácie Orange

O Cene Nadácie Orange 2017

Cena Nadácie Orange je prestížne ocenenie, ktoré mimovládnym organizáciám udeľujeme od roku 2009. O Cenu sa môžu uchádzať výnimočné mimovládne organizácie dlhodobo pôsobiace v jednej zo strategických oblastí Nadácie Orange, v ktorej dosahujú významné výsledky a pozitívne zmeny.

Touto formou im vyslovujeme verejné uznanie za líderstvo, odvahu, dlhodobé pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venujeme: vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia.

Preles, o.z.
Žilina
www.preles.sk
560 hlasov
Pridajte hlas projektu